homepage

Recikliranje ambalaže

Hvala vam na vašem interesovanju za informacije o recikliranju. U ovom poglavlju navešćemo smjernice za zbrinjavanje naših proizvoda i ambalaže.

Za pakiranje

Plastična folija se može reciklirati ako je dostupna infrastruktura za recikliranje, molimo slijedite uputstva za prikupljanje plastičnog otpada vašeg lokalnog tijela za upravljanje otpadom.

Karton se može reciklirati u većini gradova. Ako vaše lokalno tijelo za upravljanje otpadom prikuplja papir i kartonske materijale, možete odložiti kartonsku ambalažu u kontejner za prikupljanje kartona. Molimo slijedite uputstva za prikupljanje kartona vašeg lokalnog tijela za upravljanje otpadom.

Interesantan podatak: 80% tog kartona je proizvedeno od recikliranog materijala

Za proizvode

Odložite svoje higijenske uloške, dnevne uloške i proizvode za inkontinenciju u kontejner za mješani komunalni otpad. Kao i većinu proizvoda koji se koriste za ličnu ili medicinsku njegu, trenutno ih još nismo u mogućnosti reciklirati. I dalje ćemo nastojati uvoditi inovacije za buduća rješenja koja će smanjiti količinu otpadnih materijala, trenutno preduzimamo korake za smanjenje ekološkog otiska naših proizvoda, stoga možemo reći da oblikujemo naš otpad od početka. Na primjer, u našim higijenskim ulošcima Always Ultra, u Europi smo u poslednjih sedam godina smanjili količinu materijala koji upotrebljavamo za izradu uložaka za 10 - 20%.

Važno: Nikada ne bacajte svoje higijenske uloške, dnevne uloške ili bilo koji proizvod za inkontinenciju ili menstruaciju u wc školjku. Uvijek ih bacite u kantu za smeće.

Ovi proizvodi nisu namijenjeni za ponovnu upotrebu, stoga ih nemojte prati.