homepage

Recikliranje ambalaže

Hvala na interesu za informacije o recikliranju. U ovom poglavlju navest ćemo smjernice za zbrinjavanje naših proizvoda i njihove ambalaže.

Za ambalažu

Plastična folija može se reciklirati ako je dostupna infrastruktura za recikliranje, molimo slijedite upute za prikupljanje plastičnog otpada vašeg lokalnog tijela za gospodarenje otpadom.

www.fzoeu.hr
narodne-novine.nn.hr

Karton se može reciklirati u većini gradova. Ako vaše lokalno tijelo za gospodarenje otpadom prikuplja papir i kartonske materijale, možete zbrinuti kartonsku ambalažu u spremnik za prikupljanje kartona. Molimo slijedite upute za prikupljanje kartona vašeg lokalnog tijela za gospodarenje otpadom:

narodne-novine.nn.hr

Zanimljiva činjenica: 80% tog kartona proizvedeno je od recikliranog materijala

Za proizvode

Molimo zbrinite svoje higijenske uloške, dnevne uloške i proizvode za inkontinenciju u spremnik za miješani komunalni otpad. Kao i većinu proizvoda koji se koriste za osobnu ili medicinsku njegu, trenutno ih još ne možemo reciklirati. I dok nastojimo uvoditi inovacije za buduća rješenja koja će smanjiti količinu otpadnih materijala, trenutno poduzimamo korake za smanjenje ekološkog otiska svojih proizvoda, stoga možemo reći da oblikujemo svoj otpad od početka. Na primjer, u Europi smo u svojim ulošcima Always Ultra u zadnjih sedam godina smanjili količinu materijala koji upotrebljavamo za izradu uložaka za 10 - 20 %.

Važno: Nikada ne bacajte svoje higijenske uloške, dnevne uloške ili bilo koji proizvod za inkontinenciju ili mjesečnicu u wc školjku. Uvijek ih odložite u kantu za smeće.

Ovi proizvodi nisu namijenjeni za ponovnu upotrebu, stoga ih nemojte prati.