homepage

Recyklácia obalov

Ďakujeme za váš záujem o informácie o recyklácii. V tejto časti by sme vám chceli poskytnúť návod, ako likvidovať naše výrobky a obaly.

Obaly

Plastová fólia je recyklovateľná všade tam, kde je k dispozícii príslušná recyklačná štruktúra. Postupujte podľa pokynov na zber plastov, vydaných miestnym orgánom odpadového hospodárstva: www.triedime.sk

Kartón sa vo väčšine miest vo veľkej miere recykluje. Ak váš miestny orgán odpadového hospodárstva zbiera materiály z papiera, kartónu a lepenky, môžete kartónový obal zlikvidovať v nádobe na recykláciu kartónu. Postupujte podľa pokynov na zber kartónu a lepenky vydaných miestnym orgánom odpadového hospodárstva: www.triedime.sk

Zaujímavosť:80 % tohto kartónu sa vyrába z recyklovaného materiálu

Výrobky

Menštruačné vložky, slipové vložky a inkontinenčné výrobky likvidujte v bežnom koši na odpadky. Rovnako ako mnoho iných výrobkov používaných na osobnú hygienu alebo zdravotnícke účely, nie sú v súčasnosti recyklovateľné. Zatiaľ čo pokračujeme v hľadaní inovatívnych riešení do budúcnosti, vďaka ktorým sa produkcia odpadu zníži, už dnes podnikáme kroky na zníženie ekologickej stopy našich výrobkov, a so zreteľom na to už od začiatku navrhujeme výrobky tak, aby sme produkovali čo najmenej odpadu. Pri výrobe vložiek Always Ultra sme napríklad za posledných sedem rokov v Európe znížili množstvo materiálu používaného na ich výrobu o 10 – 20 %.

Dôležité: menštruačné vložky, slipové vložky ani žiadne iné menštruačné či inkontinenčné výrobky nikdy nesplachjte do toalety. Vždy ich vyhoďte do koša.

Tieto výrobky neperte, nie sú určené na opakované použitie.